Spec. pedagogė

Baisogalos gimnazijos vyr. specialioji  pedagogė

Renata Žikarienė

116 kabinetas

Specialiosios pedagogės pagalbos mokiniui teikimo tikslas:

Organizuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą gimnazijoje, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą  atsižvelgiant į mokinių mokymosi sunkumų pobūdį, ugdymo programą.

 Pagrindinės veiklos kryptys:

  1. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiosios pedagoginės pagalbos tęstinumą gimnazijoje.
  2. Vesti pogrupines, grupines, individualias specialiojo pedagogo pratybas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galias bei rekomendacijas.
  3. Padėti mokiniams įsisavinti lietuvių kalbos, matematikos  mokomuosius dalykus,  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.
  4. Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, aptarti specialiuosius būdus, metodus, padėti pritaikyti, individualizuoti  ugdymo  programas, teikti metodinę pagalbą.
  5. Tvarkyti specialiojo pedagogo dokumentus,  rinkti ir fiksuoti informaciją apie  mokinių mokymosi rezultatus.
  6. Konsultuoti mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
  7. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje, teikti pasiūlymus dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo.
  8. Bendradarbiauti su gimnazijos socialine pedagoge, psichologe, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, Radviliškio miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Specialiojo pedagogo pagalba teikiama, jei mokinys:

* nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
* dėl kokių nors priežasčių ženkliai atsilieka mokydamasis;
* daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
* neįsimena mokomosios medžiagos;
* nesugeba planuoti savo darbo pamokoje.

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) :

Savo darbe vadovaujasi šiais teisės aktais:

1. ŠVIETIMO ĮSTATYMU
2. SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠU
3. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ SKYRIMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠU
4. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO APRAŠU 

 

DARBO LAIKAS
2020– 2021 m. m.

Savaitės diena

Darbo valandos

Pirmadienis

9.00-11.00

Antradienis

9.00-14.00

Trečiadienis

8.00-14.00

Ketvirtadienis

8.00-13.00

Penktadienis

8.00-13.00