Apie mokyklą

Gimnazijos vizija: moderni gimnazija, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, formuojanti vertybių sistemą, humanistinės moralės jauną žmogų, pasiruošusį siekti kuo aukštesnio išsilavinimo.

Gimnazijos misija: ugdomojo proceso modernizavimas, socialinių įgūdžių formavimas, gebėjimo gyventi integracinėje visuomenėje ugdymas.

Gimnazijos valdymo struktūra

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS

Dail. Genovaitė Butkevičienė

Pirmoji Baisogalos mokykla istoriniuose raštuose minima 1677 metais. 1824 m. Baisogalos pradžios mokyklą baigė 6 mokiniai. Kiek vėliau joje mokėsi 10 mokinių. Kauno gubernatoriui įsakius, 1862 m. mokykla buvo uždaryta. 1867 m. caro valdžios iniciatyva atidaryta vienklasė pradžios mokykla, kurioje buvo mokoma rusų kalba. 1867 m. mokykloje mokėsi 32 berniukai ir 21 mergaitė. Mokykla veikė iki 1915 metų, kai frontui priartėjus prie Lietuvos mokymas buvo nutrauktas.

Tautinės mokyklos įkūrimas Baisogaloje sietinas su pirmojo jos vedėjo Jono Baranausko paskyrimu vedėjauti nuo 1918 metų lapkričio 1 dienos. Ši data ir laikoma Baisogalos vidurinės mokyklos įkūrimo pradžia. 1919 m. Baisogaloje suformuota keturių klasių pradinė mokykla. Joje dirbo mokytojai V., A. Kulpavičiai. Didžiausių nuopelnų pirmąjį tautinės mokyklos gyvavimo dešimtmetį jos formavimuisi ir kūrimui turėjo aštuonerius metus (nuo 1920) joje vedėjavęs Vladas Kulpavičius. 1927 m. mokyklos vedėja paskirta R. Lašaitė – Juozaitienė. 1935 m. pastatyta nauja pradinė mokykla. 1938 m. ji perorganizuota į pagrindinę mokyklą. Šiai mokyklai vadovavo S. Každailis. Per šešerius S. Každailio vedėjavimo metus (nuo 1934) išaugo mokytojų kolektyvas, buvo pastatytas naujas tipinis mokyklos pastatas, ji tapo šešių komplektų. 1945 metais Komaro rūmuose atidaryta progimnazija, kuri 1946 m. performuota į gimnaziją. Pirmasis direktorius buvo A. Gvalda. Mokykloje mokėsi 320 mokinių. Nuo 1946 m. mokyklos direktore dirbo A. Gergelytė. Tais pat metais progimnazija perorganizuota į gimnaziją.

 Komaro rūmai. Progimnazija

1948 m. gimnazijai suteiktas vidurinės mokyklos statusas. 1949 m. išleista pirmoji abiturientų laida – 12 merginų ir 10 vaikinų. Nusprendus į Baisogalą  iš Vilniaus perkelti Gyvulininkystės institutą, buvo nutarta skubos tvarka pastatyti vidurinės mokyklos pastatą. Direktorės A. Gergelytės pastangomis 1953 m. baisogaliečių vaikai persikėlė į naują tipinę mokykla. Joje mokėsi 450 mokinių. 1973 m. pastatytas mokyklos priestatas, pereita prie kabinetinės sistemos, įrengti lingofoniniai kabinetai, veikė vakarinė mokykla. 1966 m. darbą pradėjo Radviliškio muzikos mokyklos, 1972 m. – sporto mokyklos, 1988 m. – dailės mokyklos filialai. Per 63 darbo metus Baisogalos vidurinė mokykla atestatus įteikė 2605 abiturientams. Mokyklai vadovavo Jonas. Prūsas, Jonas Šerkšnys, Juozas Burnys, Alfredas Jasiūnas.

 2009 m. kovo mėn. Baisogalos vidurinė mokykla tapo gimnazija. Gimnazijai vadovauja Alfredas Jasiūnas.

2014 – 2015 m. m. vadovavo laikinai direktoriaus pareigas einanti pavaduotoja ugdymui Asta Juzukonienė.

Nuo 2015 m. sausio 26 d. vadovauja Rita Juškevičienė.

Dirba 40 mokytojų (25 mokytojai metodininkai, 12 vyresniųjų mokytojų), logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, psichologė, 2 bibliotekininkės), mokosi 318 mokiniai. Dėstomos 3 užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų).

Mokyklos medalininkai

Aukso:

 • Arūnas Lizaveras, Arūnas Stikliūnas (1982 m.)
 • Paulius Lukoševičius (1983 m.)
 • Alanta Makaraitė (1993 m.)

Sidabro:

 • Jurgita Lukoševičiūtė, Daiva Kazirskytė, Jūratė Lizaveraitė, Ina Pužauskaitė, Egidijus Gudanavičius (1987 m.)
 • Daiva Tauraitė, Aušra Siautilaitė, Gražina Mikutytė, Jolita Venckutė (1988 m.)
 • Jūratė Kazakevičiūtė, Asta Norvaišaitė, Evaldas Rutkauskas, Renata Rutkauskaitė, Linas Jučas, Irma Nakutytė, Gitana Žukaitė (1989 m.)
 • Daiva Vėtaitė, Žygimantas Grakauskas, Gitana Jankauskaitė, Ričardas Norkus, Inga Kairytė (1990 m.)
 • Jolanta Miknevičiūtė (1991 m.)
 • Jurgita Pilvinskaitė (1992 m.)
 • Kęstutis Juras, Jurgita Kablytė, Ingrida Barkauskaitė (1993 m.)
Valstybiniai brandos egzaminai įvertinti 100
 • Briedytė Vaida matematikos VBE, mokytoja  Daiva Žilinskienė
 • Bogužas Laimonas matematikos VBE, mokytoja  Daiva Žilinskienė
 • Gedžiutė Rūta lietuvių kalbos  ir literatūros VBE , mokytoja  Birutė Gedžiuvienė
 • Kristina Špokaitė anglų k.VBE. mokyt. R.Misiutė
 • Greta Šulytė  anglų k.VBE mokyt. R.Misiutė 
 • Greta Praninskaitė  anglų k.VBE mokyt. R.Misiutė

Baisogalos vidurinės mokyklos auklėtiniai yra šie žymūs Lietuvos žmonės

Istorijos mokslų daktaras Vincas Kryževičius, menotyrininkai Stasys Budrys, Leonas Jasiulis, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romas Budrys, dailininkai Vincas Kisarauskas, Liucija Šulgaitė, Ona Jankauskaitė, grafikos ir heraldikos žinovas Arvydas Každailis, Klaipėdos jūrų muziejaus direktorius Aloyzas Každailis, technikos mokslų daktaras Vladas Gapšys, biologijos mokslų daktaras Virgilijus Citvaras, agrarinių mokslų daktarė Ada Zakienė ir kt.

Baisogalos vidurinėje mokykloje dirba arba dirbo 22  mokyklos  auklėtiniai

Lilijana Bagdonienė, Gailia Bajariūnienė, Jurgita Burzdžiutė, Dionizas Butkevičius, Rasa Dauskurdienė, Lina Ganiprauskaitė, Vilma Giniotienė, Ida Ginkevičienė, Jūratė Kačiukevičienė, Aušra Krugelienė, Michalina Miliuvienė, Giedrė Nakutienė, Angelina Plungienė, Aušra Stukonienė, Janina Šarauskienė, Regina Vaitkevičienė, Renata Žikarienė, Arvydas Žilinskas, Daiva Žilinskienė, Jolita StankūnavičienėAudronė Kudžmaitė, Evelina Buivydaitė.

.

Mokyklos mokinių prezidentai

 • Paulius Adomaitis              2003 – 2005 m.m.
 • Andrius Kliorė                     2005 – 2007 m.m.
 • Karolis Matas Mickus        2007 – 2009 m.m.
 • Vidmantė Kuritauskaitė    2009 – 2011 m. m.
 • Anelė Areliūnaitė                2011 – 2013 m.m.
 • Evaldas Brajis                      2013 m. m.
 • Raminta Juzukonytė          2013 – 2015 m. m.
 • Lukas Katilius                      2015 – 2017 m.m.
 • Vakarė Lesnikauskaitė       2017 2019 m.m.
 • Rytis Povilauskas          2019 –  2021 m.m.

 

Mokyklos muziejus

Mokykloje muziejus įkurtas 1958 m. mokytojos S. Laužadienės iniciatyva. Vadinosi etnografijos, priklausė Panevėžio kraštotyros muziejui. Surinkta apie 1500 eksponatų iš Baisogalos apylinkių.
1992 m. pavadintas mokyklos istorijos muziejumi, nes kaupiama medžiaga apie Baisogalos vidurinę mokyklą.
Nuo 1982 m. muziejui vadovauja mokytoja J. Šarauskienė