Socialinė pedagogė

Baisogalos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
Danutė Garuckienė

Darbo laikas

 

Pietų pertrauka

12.30-13.00

 

Pastaba: esant poreikiui konsultacijų laikas gali keistis.

Konsultacijų laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.00

Pirmadienis

9.00  – 14.00

Antradienis

8.00 – 16.00

Antradienis

9.00  – 14.00

Trečiadienis

8.00 – 16.00

Trečiadienis

9.00  – 14.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

Ketvirtadienis

9.00  – 14.00

Penktadienis

8.00 – 15.10

Penktadienis

Nekontaktinė diena

Socialinis pedagogas – vaiko socialinis asistentas, jo gerovės advokatas.

Socialinio pedagogo darbo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę-pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

 • Į kiekvieną žmogų žiūriu kaip į savitą ir nepakartojamą. Priimu Jus tokius, kokie esate.
 • Išklausau neteisdama ir nesmerkdama. Visi turime teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą.
 • Saugau ir laikau paslaptyje man patikėtus Jūsų džiaugsmus, rūpesčius, svajones.
 • Besąlygiškai gerbiu kiekvieną  iš Jūsų.
 • Stengiuosi pastebėti liūdintį, išgirsti verkiantį, išklausyti kiekvieną, kam reikalinga mano pagalba.
 • Man svarbu, kad gimnazija būtų ta vieta, kuri sušildo kiekvieną besimokantį ir suteikia tik gerus prisiminimus…

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 • tapti visateisiu visuomenės nariu, lengviau socializuotis bendruomenėje;
 • pritapti prie įvairių gyvenimo permainų;
 • mokytis pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;
 • ugdytis socialinius įgūdžius to stokojantiems mokiniams;
 • sužinoti savo pareigas, teises, gerbti įstatymus ir laikytis jų;
 • įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • suvokti pasekmes neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinio pedagogo santykiai su mokyklos mokytojais ir kitais specialistais:

 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasių vadovų, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas dėl darbo su destruktyvaus ir delinkventiško elgesio mokiniais; Socialinis pedagogas nedubliuoja klasės vadovo veiklos, bet ją papildo;
 • įvertina ugdytinių socialines problemas;
 • planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo ugdytiniams procese;
 • organizuoja socialinių gyvenimo įgūdžių  ugdymo užsiėmimus mokiniams;
 • vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių bei kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją kartu su mokyklos ir kitų institucijų specialistais;

Socialinio pedagogo santykiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais):

 • socialinis pedagogas bendrauja su tėvais/globėjais tuo atveju, kai klasės vadovas patyrė didelių keblumų spręsdamas mokinių socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia mokinio aplinka jam pasidarė nesaugi, kai mokinys nelanko mokyklos ir pan.;
 • veda Tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus;
 • informuoja tėvus/globėjus apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų atsakomybę už vaiką.

 

Socialinio pedagogo santykiai su mokyklos vadovais:

 • socialinis pedagogas nuolat informuoja  mokyklos direktorių apie mokinių problemas mokykloje ir rekomenduoja bei numato priemones padėčiai mokyklos bendruomenėje gerinti;
 • socialinis pedagogas atstovauja mokyklos vadovus teisme, vaiko teisių apsaugos tarnyboje ir kitose institucijose, kur reikia ginti mokinio interesus.

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagalbą teikia ir konsultuoja:

Vaiko teisių apsaugos skyrius http://www.radviliskis.lt/Paslaugos40788434548
Radviliškio socialinės paramos skyrius http://www.radviliskis.lt/Paslaugos40788944650
Radviliškio r. Pedagoginė psichologinė tarnyba http://www.radviliskioppt.lt/
Radviliškio r. Psichikos sveikatos centras http://www.medicina.lt/imones/Radvili%C5%A1kio-r-psichikos-sveikatos-centras/2025077