Ugdymas karjerai

Gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Pagrindiniai dokumentai:

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)
  2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS
  3. Ugdymo karjerai PROGRAMA  (I-XII klasei, 2012m.)

Daugiau apie projektą galima sužinoti informacinėje svetainėje
http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Ugdymo karjerai programa mokiniams padeda pažinti karjerai svarbias charakterio savybes, rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją, priimti tinkamus karjeros sprendimus, mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas, įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką, suformuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Kiekvienas mokinys gali ugdytis 4 kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti. Veiklas koordinuoja ir atlieka gimnazijoje dirbanti koordinatorė,  konsultantai, mokytojai, klasių vadovai, aktyviai prisideda gimnazijos soc. pedagogė, psichologė bei administracija.

                        Kompetencijos karjeroje

Karjeros kompetencijos – kas tai?

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis: asmenybės ypatumų pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo  ir karjeros įgyvendinimo. Kam to reikia? Arba karjeros planavimo žingsniai:

Pirmas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY
Antras žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&feature=relmfu
Trečias žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc&feature=relmfu
Ketvirtas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE&feature=relmfu

Karjeros paslaugų tikslas:

  • Teikti mokiniams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti), aktyviai kurti savo karjerą.
  • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams. 
  • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais.
  • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Ugdymo karjerai teikiamos paslaugos:

siūlomi mokiniams užsiėmimai, seminarai, kurių metu jie susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius (spausdintus leidinius, tinklalapius). Čia mokiniai atlieka testus, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą, gauna naudingos informacijos, kuri padės planuoti būsimą karjerą. Taip pat mokoma susidaryti karjeros planą, įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.

Pit-e (305 kab.) kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis. Mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu ir kt.
Lankytojams siūlomos individualios ir grupinės  UK konsultacijos, kurių tikslas – padėti išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą, tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, suteikti informaciją apie profesijas. Konsultacijų metu padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai), su švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų ir profesinės veiklos pasirinkimu, mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

Visus, kurie nori išmokti geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, lengviau apsispręsti savo karjeros kelyje kviečiame apsilankyti gimnazijoje, 305 kabinete.
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku prašome iš anksto registruotis 305 kabinete arba elektroniniu paštu baisogalapit@gmail.com Registruodamiesi arba pateikdami klausimus el. paštu nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, kokios informacijos pageidautumėte.

Karjeros konsultantė Radviliškio rajono ugdymo įstaigoms Živilė Laurutienė, tel. 861218735 el. paštas: zivile@ugdcentras.lt

Kaip rinktis profesiją

Siūloma naudotis puslapiais internete:

www.uzt.lt
www.lamabpo.lt
www.mukis.lt